Print icon

Wat is niet verzekerd?

Met een ongevallenverzekering ben je verzekerd tegen de ingrijpende financiële gevolgen die ongevallen in de privé sfeer, tijdens deelname aan het verkeer of tijdens werken of sporten kunnen hebben. De verzekering biedt een vergoeding, gebaseerd op een zelf gekozen verzekerd bedrag, die tot uitkering komt indien je blijvend invalide raakt als gevolg van het ongeval of zelfs komt te overlijden.

Top 5 Studenten Ongevallenverzekeringen

In dit artikel lees je duidelijk terug onder welke omstandigheden de afgesloten ongevallenverzekering niet tot uitkering overgaat, oftewel: wat valt niet onder de dekking van een ongevallenverzekering en op welke momenten is schade, hoewel deze wel onder de dekking valt, toch niet verzekerd?

Welke soorten schade zijn standaard niet verzekerd?

In de polisvoorwaarden van je ongevallenverzekeraar tref je uitsluitingen aan. Bepaalde vormen van schade komen namelijk onder geen enkele omstandigheid voor vergoeding in aanmerking en worden dus niet gedekt door je verzekering. Hieronder vind je een overzicht van deze vormen van schade.

 • Molest, oftewel schade als gevolg van een ernstig conflict, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voorbeelden zijn (burger)oorlogen, opstanden, gewapende conflicten, muiterij of oproer. De betekenis van deze begrippen vind je bij de begripsomschrijvingen van het Verbond van Verzekeraars.
 • Atoomkernreacties, de ongevallen en schade als gevolg van deze reacties zijn ten alle tijden uitgesloten, behalve wat betreft radioactieve nucliden (bestemd of in gebruik voor commerciële, industriële, medische, onderwijskundige, beveiligings- of wetenschappelijke doelen).
 • Bepaalde medische of psychische aandoeningen worden niet als verzekerde ongevallen aangemerkt bij sommige verzekeraars. Het gaat bijvoorbeeld om een hernia, tennisarm of golfersarm. Psychische aandoeningen komen alleen voor vergoeding in aanmerking op het moment dat deze direct voortvloeien uit hersenletsel ontstaan tijdens het ongeval.

Wanneer krijg je geen uitkering?

Hoewel bepaalde vormen van schade bij ongevallen wel verzekerd zijn op basis van de polisvoorwaarden, kan het zijn dat bij deze vormen van schade onder bepaalde omstandigheden de ongevallenverzekeraar niet tot uitkering overgaat. Het gaat onder meer om gevallen waarin sprake is van:

 • Opzettelijkheid, roekeloosheid of eigen schuld
 • Alcohol- of drugsgebruik
 • Gebruik van andere verdovende middelen, bijvoorbeeld medicatie die bedwelmend werkt
 • Het plegen van (of een poging tot) een misdrijf door de verzekerde
 • Een allergische reactie
 • Fraude: de verzekerde heeft belang bij de uitkering en geeft met opzet foutieve informatie door of laat deze door een ander geven
 • Het niet nakomen van verplichtingen of weigering van medewerking door de verzekerde bij het beoordelen van de uitkering
 • Een ongeval dat, niet als zijnde passagier, in het vliegtuig plaatsvindt
 • Het verergeren van een bestaande aandoening of ziekte door het ongeval
 • Een medische behandeling die compleet los staat van het ongeval

Deze lijst kan verschillen per verzekeraar, hoewel over het algemeen deze vormen van schade uitgesloten zijn van vergoeding. Bij bepaalde verzekeraars zijn ook ongevallen die, onder bepaalde omstandigheden, voortvloeien uit motorrijden, risicovolle sporten, werkzaamheden of beroepen uitgesloten van vergoeding. Twijfel je of een bepaalde vorm van schade bij ongevallen voor verzekering in aanmerking komt? Check dan de polisvoorwaarden van je verzekeraar of neem direct contact op met de betreffende verzekeraar.

Terrorisme: een bijzondere vorm van schade

Terrorisme is een vorm van schade en bron van ongevallen die helaas met steeds meer regelmaat in het nieuws is te bespeuren. De meeste verzekeraars bieden niet geheel zelf een verzekering voor terrorismeschade: zij verzekeren het risico deels bij de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden). De schade als gevolg wordt anders afgehandeld, via het Protocol afwikkeling claims op terrorismeverzekerd.nl, en de uitkering kan worden beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ontvangt van de NHT.

Tot slot: aanvullende dekkingen

Bepaalde ongevallenverzekeraars bieden aanvullende dekkingen voor zeer risicovolle beroepen of motorbestuurders. Lees hier meer over de mogelijke aanvullende dekkingen bij een ongevallenverzekering.