Print icon

WIA

Als iemand na het behalen van zijn/haar diploma een baan krijgt en als werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan is er voor deze groep de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) opgesteld. De WIA zorgt ervoor dat iemand een uitkering krijgt als hij/zij gedeeltelijk of helemaal niet meer aan de slag kan. Hieronder staat meer informatie over de WIA en de gestelde eisen.

Wat is de WIA?

De WIA is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat iemand een uitkering krijgt als hij/zij langer dan een periode van 104 weken niet heeft kunnen werken vanwege een ongeval of door een chronische ziekte. De eerste 104 weken worden namelijk doorbetaald vanuit de werkgever, dat is vastgesteld in de wettelijke loondoorbetalingtermijn.

De WIA valt onder de werknemersverzekering. In Nederland is de werknemersverzekering een publiekelijke verplichte verzekering.

Verder is de WIA zo opgesteld dat de verzekerde er altijd financieel op vooruit gaat als hij/zij (gedeeltelijk) blijft werken. Ook als iemand volledig arbeidsongeschikt raakt, wordt er een uitkering verstrekt.

Verschillende categorieën binnen de WIA

De WIA is in te delen in drie verschillende categorieën van arbeidsongeschiktheid, deze categorieën kunnen worden gezien als:

75 – 100 % arbeidsongeschikt
In dit geval zijn werknemers niet meer instaat om nog deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Deze werknemers krijgen hiervoor dan de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikt (IVA).
35 – 80 % arbeidsongeschikt
In dit geval kunnen werknemers vaak nog gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Deze werknemers vallen onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
Minder dan 35 % arbeidsongeschikt
In dit geval heeft de werknemer geen recht op de WIA uitkering. Hier wordt gekeken door werkgever en werknemer naar de best mogelijke oplossing om de werknemer aan het werk te houden. Daarbij kan de werknemer in deze situatie vaak voor een loonaanvulling in aanmerking komen.

Medische keuring

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aan de hand van een medische keuring.

Deze keuring vindt plaats nadat iemand 104 weken arbeidsongeschikt is en de wettelijke loondoorbetalingstermijn eindigt.

De keuring bestaat uit twee delen:

1. Medische keuring
Er wordt gekeken waar iemand lichamelijk nog toe in staat is door een verzekeringsarts van het UWV. Als iemand direct volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard krijgt hij/zij de WIA uitkering. Het kan echter ook voorkomen dat iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard, in dit geval wordt hij/zij doorverwezen naar de arbeidsdeskundige voor een keuring.

2. Arbeidsdeskundige keuring
Aan de hand van de medische keuring gaat de arbeidsdeskundige van het UWV samen met de werknemer bepalen welke functies iemand nog kan verrichten.

Verdiencapaciteit

Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar het loonverlies van de werknemer. Als iemand nog gedeeltelijk kan werken en hierdoor nog steeds loon kan verdienen wordt dat de verdiencapaciteit genoemd. De categorie waarin iemand terecht komt is afhankelijk van de afname van de verdiencapaciteit.