Klachten over zorgverlener

Waar kan je als student eigenlijk terecht voor klachten over de huisarts of het ziekenhuis? Stel: je (huis)arts heeft verwijtbaar een verkeerde diagnose gesteld met alle nare gevolgen van dien, je bent op ongepaste of zelfs beledigende wijze toegesproken of je bent van het kastje naar de muur gestuurd zonder werkelijk te zijn geholpen. Het is je dan misschien niet altijd even duidelijk geweest waar je terecht kan met je klacht.

Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Een klacht kan bij verschillende instanties worden ingediend. Voor welke instantie jij kiest, is afhankelijk van je eigen voorkeur, de aard en de ernst van jou klacht. Een klacht over ongepast gedrag is natuurlijk heel anders dan een klacht over een medische misser waardoor jij veel schade hebt geleden. Indien de hulpverleningsrelatie tussen jou en je (huis)arts nog kan worden hersteld, is het verstandig eerst naar laagdrempelige oplossingen te kijken. Dit actieplan kan je misschien helpen te bepalen waar jij het beste met je klacht terecht kunt.

Ga in gesprek

Een eenvoudige manier om een klacht of geschil met je huisarts of het ziekenhuis op te lossen, is de dialoog aangaan met de arts of de contactpersoon binnen het ziekenhuis zelf. Zowel jij als je huisarts/contactpersoon moeten hier natuurlijk wel toe bereid zijn. Wanneer je van plan bent in de toekomst bij dezelfde huisarts te blijven, kan door een dergelijk gesprek misschien de vertrouwensband worden hersteld.

Schrijf een brief

Is een gesprek geen optie of zie je enorm tegen zo’n gesprek op, dan kan je ervoor kiezen de huisarts of de contactpersoon binnen het ziekenhuis een brief te schrijven. Het schrijven van een brief heeft als voordeel dat je op een rustige, doordachte wijze je klacht op papier kan zetten.

Schakel een derde in

Het kan zijn dat je ondersteuning van een onafhankelijk bemiddelaar wenselijk vindt. Een bemiddelaar helpt je met het zoeken naar een oplossing, zonder partij te kiezen. Zo iemand kan bijvoorbeeld een patiëntenvertrouwenspersoon zijn uit het ziekenhuis of een hulpverlener van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Mocht je niet tevreden zijn met de resultaten van de bemiddeling, dan kan je altijd nog een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Dien een klacht in bij een klachtencommissie

Zowel huisartsen als ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht een klachtencommissie in het leven te roepen of zich aan te sluiten bij bestaande klachtencommissies. Vaak kan je op de website van de betreffende instelling wel vinden waar je de klacht kan indienen. Bovendien zijn er regionale klachtencommissies die de belangen van klagers in een bepaald leefgebied behartigen. Een klachtencommissie bestaat uit onder meer juridische en medische experts en alle leden zijn onafhankelijk. Zij zullen je klacht onderzoeken en er een oordeel over geven. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Enkele keerzijdes van de klachtencommissie:

  • Het oordeel is niet juridisch bindend
  • De huisarts hoeft de aanbevelingen niet op te volgen
  • De commissie kan geen schadevergoeding toekennen

Procedure bij het medisch tuchtcollege

Bij het medisch tuchtcollege kan je gratis terecht met je klacht over de kwaliteit van zorgverlening van je huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis. Het tuchtcollege is er op gericht de kwaliteit van de zorgverlening te beschermen en kan je geen schadevergoeding toekennen. Het college bestaat uit onafhankelijke medische en juridische experts die zich over je klacht zullen buigen.

Wanneer je klacht gegrond wordt verklaard, kan het tuchtcollege bepaalde straffen opleggen. Het kan je huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis een waarschuwing, schorsing of boete geven. In het ergste geval kan het een arts schrappen uit het register, waardoor de arts zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Deze straffen zijn, in tegenstelling tot de aanbevelingen van de klachtencommissie, wel juridisch bindend. Indien je het niet eens bent met de uitspraak, is het mogelijk in hoger beroep te gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Procedure bij de civiele rechter

Heb je schade geleden en wil je de huisarts of het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk stellen, maar kunnen jullie het niet eens worden over het schadebedrag? Dan kan een civiele rechter beoordelen of de arts of het ziekenhuis aansprakelijk kan worden gesteld voor de door jou geleden schade. Het is belangrijk na te gaan of het voeren van de procedure en de daaraan verbonden kosten wel opwegen tegen de door jou gevorderde schadevergoeding. Bij een vordering hoger dan €25.000 ben je bijvoorbeeld verplicht een advocaat te nemen. Verder dien je in principe zelf de overige proceskosten zoals het griffierrecht te betalen.

Kantonrechter

Indien je schadevordering niet meer dan €25.000 bedraagt, kan je terecht bij de kantonrechter. Bij de kantonrechter ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen. Uiteraard is dit wel toegestaan, het brengt echter wel extra kosten met zich mee. In principe betaal je de kosten voor de rechtszaak zelf. De partij die ongelijk krijgt door de rechter kan worden veroordeelt in de proceskosten, bijvoorbeeld de kosten gemaakt voor de advocaat en het griffierecht. Dit bekijkt de rechter per geval, als je verliest betekent het dus niet automatisch dat je moet betalen. Rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld je draagkracht.

Procedure bij de strafrechter

Indien je van mening bent dat je behandelend arts strafbaar heeft gehandeld, dien je hiervan aangifte te doen bij de politie. Het Openbaar Ministerie, de openbaar aanklager, bepaalt vervolgens of de arts zal worden vervolgd. Wordt de arts vervolgd, dan bepaalt de rechter of de arts strafbaar heeft gehandeld. Wil je ook schadevergoeding? In het strafrecht kan je al bij je aangifte of later bij de rechter aangeven dat je aanspraak wil maken op schadevergoeding. Alleen als de arts wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, kan schadevergoeding worden toegekend door de strafrechter.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897