Persoonsgebonden budget (PGB)

Heb je door langdurige ziekte of een handicap extra zorg nodig, dan kun je met het persoonsgebonden budget (pgb) deze zorg zelf inkopen. Voorbeelden zijn begeleiding, persoonlijke verpleging of -verzorging, intensieve zorg, voorzieningen of hulpmiddelen. Tot 2015 was het pgb beschreven in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is echter vervangen door een aantal nieuwe regelingen. Hieronder vind je meer informatie over het pgb.

Het persoonsgebonden budget

Het pgb houdt in dat je de financiële middelen krijgt om zelf de zorg in te kopen die je nodig hebt. Hiervoor sluit je een contract af met een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder mag je in dit geval zelf kiezen. Je moet wel zelf de administratie op orde houden. Deze administratie moet je aan de verantwoordelijke organisatie voor jouw pgb kunnen laten zien. Dit is de gemeente, een zorgkantoor of een zorgverzekeraar.

Iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging kan in aanmerking komen voor een pgb. Om in aanmerking te komen voor een pgb moet je je eerst oriënteren op zorg in natura (ZIN). Bij deze vorm van zorg krijg je geen geldbedrag om zelf zorg mee te regelen, maar wordt alles geregeld door je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Uitzondering hierop is wanneer je een langdurige zorgvraag hebt.

Waar pgb aanvragen

De langdurige zorg wordt door zowel door de overheid (via zorgkantoren) als zorgverzekeraars en gemeente geregeld. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor een bepaalde vorm van zorg. Het is daarom afhankelijk van de zorg die je nodig hebt, waar jij je pgb moet aanvragen en van wie je deze uiteindelijk ontvangt. Zonder een indicatie voor zorg die je hebt verkregen van een van deze organisaties kom je niet in aanmerking voor een pgb:

  • Pgb Wmo: Persoonlijke begeleiding, thuiszorg en persoonlijke verzorging zonder indicatie wordt geregeld via de gemeente
  • Pgb Jeugdwet: Alle zorg voor Nederlanders onder 18 (met uitzondering van zeer intensieve zorg) wordt geregeld via de gemeente
  • Pgb Zorgverzekeringswet: Verpleging, zorg voor zintuigelijk gehandicapten, terminaal zieken en persoonlijke verzorging bij veel noodzaak aan medische hulp en intensieve kindzorg wordt geregeld via de zorgverzekeraars
  • Pgb Wlz (Wet Langdurige Zorg): zorg in een zorginstelling of met een indicatie voor opname in een zorginstelling wordt via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en vervolgens via een zorgkantoor geregeld

Uitbetaling via de SVB

Tot 2015 kreeg je een voorschot van het pgb op je eigen rekening gestort. Vanaf 2015 gaat deze betaling echter via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt het trekkingsrecht genoemd. De SVB betaalt dan automatisch de rekeningen aan je zorgverleners, hier hoef jij je niet meer mee bezig te houden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er een goedgekeurd zorgcontract is met deze zorgverleners, dit wordt geregistreerd door de SVB.

Eigen bijdrage pgb

De eigen bijdrage voor het pgb werd altijd ingehouden op het pgb. Dit is vanaf 2015 echter niet meer het geval. Je moet nu zelf de eigen bijdrage betalen. Je ontvangt hiervoor een rekening van het CAK. Het is niet mogelijk om het pgb te gebruiken om deze eigen bijdrage te betalen.

Een combinatie van zorg

In sommige gevallen kan het voorkomen dat je bepaalde zorg in natura wilt hebben, maar toch ook graag nog zelf zorg wilt regelen. Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar gaat dan samen met jou kijken welke verschillende vormen van zorg je kunt combineren. Dit kan een combinatie zijn van in zorg natura, persoonsgebonden budget of vergoedingsregeling persoonlijke zorg.

Als jouw zorgverzekeraar hiermee instemt zul je de verschillende vormen van zorg zelf kunnen aanvragen via de aanvraagformulieren op de website van jouw zorgverzekeraar.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897