Studiebeperkingen

Hoewel een functie- of studiebeperking je als student de nodige studiebelemmeringen kan opleveren, staat voorop dat studeren met een (functie)beperking zeker niet aan het succesvol doorlopen van je studie in de weg hoeft te staan! De hobbels op de weg kunnen met de juiste informatie, ondersteuning, begeleiding, hulpmiddelen en voorzieningen zoveel mogelijk worden weggenomen.

Op deze pagina vind je informatie over verschillende studiebeperkingen, de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden, mogelijke hulpmiddelen en in hoeverre deze zaken vanuit je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat is een studiebeperking?

Wat wordt er precies onder studiebeperkingen verstaan? Niet alleen functiebeperkingen, in de vorm van blijvende lichamelijke-, psychische-, zintuigelijke- of motorische beperkingen, maar ook impactvolle familieomstandigheden of een burn out kunnen worden aangemerkt als een studiebeperking. Zowel MBO- als HBO instellingen en universiteiten houden rekening met studenten die te kampen hebben met een studiebeperking. Deze instellingen zijn zich er van bewust dat een studiebeperking in veel gevallen extra tijd en energie vergt. Op welke wijze komen deze instellingen studenten tegemoet?

Begeleiding, hulpmiddelen en andere voorzieningen

Veel MBO-, HBO instellingen en universiteiten bieden aanvullende ondersteuning en voorzieningen toegespitst op de studiebeperking waar je tegen aan loopt. Om je (toekomstige) MBO-, HBO instelling of universiteit op de hoogte te stellen van je studiebeperking is het belangrijk hiervan melding te doen. Bepaalde instellingen hebben hier een informatiepunt voor, echter in de meeste gevallen is het raadzaam met de decaan of studieadviseur contact op te nemen.

Begeleiding

De WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) bepaalt dat iedere student recht op studiebegeleiding heeft. Via je MBO-, HBO instelling of universiteit kan je, afhankelijk van de invulling die de onderwijsinstelling hier aan heeft gegeven, op de volgende manieren begeleiding krijgen:

 • Decaan: Indien je op grond van je beperking een bepaalde aangepaste regeling of voorzieningen aan wilt vragen kan je bij de studentendecaan terecht. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk om goed de studie te kunnen volgen, bijvoorbeeld een aparte ruimte om tentamens te maken en eventueel extra tentamentijd, (trap)liften of een ringleiding.
 • Studieadviseurs: heb je inhoudelijk vragen over je studie, bijzondere tentamenregelingen, planningsproblemen, dreigende studievertraging of loop je tegen andere problemen aan? De studieadviseur staat voor je klaar.
 • Loopbaanadviseurs: misschien twijfel je over je studiekeuze of loop je tegen problemen aan met betrekking tot het studieverloop?
 • Studentenpsychologen: studie- of persoonlijke problemen laagdrempelig voorleggen aan een studentenpsycholoog? Deze professional helpt je op weg met studieproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld concentratieproblemen, faalangst, van uit komt afstelgedrag en problemen met timemanagement. Ook persoonlijke problemen, bijvoorbeeld onzekerheid, relationele problemen of angsten kunnen aan bod komen.
 • Buddy: bepaalde onderwijsinstellingen werken met zogenaamde buddies. Dit zijn studenten, ouderejaars, die je bijstaan, studietips geven en begeleiden tijdens je studiejaar.

Persoonlijke voorzieningen en –aanpassingen

Afhankelijk van je studiebeperking, kan de onderwijsinstelling je bij het volgen van onder meer colleges, werkgroepen en tentamens extra ondersteuning bieden en eventueel de volgende voorzieningen treffen:

 • Extra tijd voor je tentamens en eventueel het mondeling afleggen van tentamens;
 • Langere inlevertermijn voor bepaalde werkstukken;
 • Flexibele aanwezigheid bij werkgroepen;
 • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld laptopgebruik tijdens de tentamens, bepaalde spraaksoftware, aangepaste bureaustoelen of brailleleesregels);
 • Het Bindend Studieadvies kan, in geval van een nieuwe, haalbare studieplanning, worden aangepast.

Financiële regelingen

Indien je als gevolg van een studiebeperking extra kosten maakt, kan je in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor het gebruik van hulpmiddelen, het aanbrengen van aanpassingen of eventuele extra kosten die voortvloeien uit studievertraging.

Studiefinanciering

Met betrekking tot de studiefinanciering kunnen studenten die studievertraging oplopen als gevolg van een functiebeperking, ziekte of handicap €1.200,- kwijtgescholden krijgen bij het afronden van een HBO-bachelor of WO-master.

Fondsen

In geval van studievertraging op grond van een functie- of studiebeperking kan je bij bepaalde onderwijsinstellingen in aanmerking komen voor het afstudeerfonds, een bijdrage van de universiteit, via je studieadviseur.

Bijzondere uitkeringen

Ten slotte kan je in aanmerking komen voor vergoedingen met betrekking tot hulpmiddelen, extra begeleiding en ondersteuning, aanpassingen thuis en vervoer naar je onderwijsinstelling. Lees hier meer over de vergoeding van hulpmiddelen, aanpassingen en vervoer bij de studie.

Rechten op basis van geldende wet- en regelgeving

Onderwijsinstellingen dienen de Wet Gelijke Behandeling in acht te nemen. Op grond van de WGBH/CZ (Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte) is onderscheid, oftewel discriminatie, verboden bij het aanbieden van diensten (zoals onderwijs!), werk, goederen en huisvesting.

Indien je het niet eens bent met een beslissing aangaande de aanvraag van bijvoorbeeld hulpmiddelen, aanpassingen of andere extra faciliteiten kan je tegen dit besluit in bezwaar bij de instantie die het besluit heeft genomen. Het kan gaan om de examencommissie van je onderwijsinstelling, het UWV of DUO. De bezwaartermijn is normaliter zes weken. Ben je het ook met de beslissing op bezwaar niet eens? Dan kan je in bepaalde gevallen in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Studiebeperkingen uitgelicht

Op zoek naar specifieke informatie over een bepaalde studiebeperking? In onderstaand overzicht vind je informatie over diverse studiebeperkingen, behandel- en ondersteuningsmogelijkheden en informatie over de vergoeding van eventuele behandelingen en hulpmiddelen vanuit je (aanvullende) zorgverzekering.

Student met ADHD of ADD

Er zijn ook volwassenen die beperkingen ondervinden als gevolg van ADHD of ADD. Wanneer je ADHD hebt kan dit veel invloed uitoefenen op je studie en je leven. Er zijn een aantal behandelingen mogelijk bij ADHD. Het is hierbij belangrijk dat je in samenspraak met een specialist bekijkt wat bij jou past. Niet alle behandelingen worden vergoed door je zorgverzekering, de vergoeding verschilt per behandelaar en type medicijn.

Meer informatie vind je op de pagina student met ADHD of ADD.

Student met borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die veel optreedt bij jongvolwassen. De oorzaak is vaak niet helemaal duidelijk en ook de klachten kunnen voor iedereen verschillen. Er zijn een aantal kenmerken die wijzen op borderline. Wanneer je deze problemen hebt kun je terecht bij een kliniek voor hulp of medicijnen of therapie krijgen. De meeste behandelingen worden vergoed door de zorgverzekering. Wel geldt je eigen risico van €385,-.

Studenten met borderline

Student met burn-out

Er zijn vele dingen die een burn-out kunnen veroorzaken. Voor studenten is het vaak een combinatie van sociale druk, een zware studie en veel stress. Wanneer je mentaal en fysiek op bent, is het belangrijk om hulp te zoeken. Er zijn een aantal stappen die je kunt ondernemen wanneer je een burn-out hebt, zoals een bezoek aan de huisarts en therapie. Niet alle behandelingsvormen worden vergoed, voor speciale burn-out therapie krijg je bijvoorbeeld vaak geen vergoeding.

Meer informatie vind je op de pagina student met burn out.

Student met dyslexie

Wanneer je dyslectisch bent heb je vaak moeite met lezen, schrijven en spellen. Dit kan natuurlijk van grote invloed zijn op je studie. Dyslexie wordt daarom ook van een studiehandicap genoemd. Wanneer je dyslectisch bent kun je hiervoor begeleiding of extra studiefinanciering krijgen. Er zijn echter weinig zorgverzekeraars die dyslexiezorg vergoeden.

Student met dyslexie

Student met eetstoornis

Een eetstoornis kan ontstaan op basis van een negatief zelfbeeld en kan worden omschreven als een psychische aandoening. Voorbeelden zijn anorexia, BED (Binge Eating Disorder) of boulimia. Daarnaast bestaan er voedingsstoornissen, waarbij de stoornis betrekking heeft op bepaalde specifieke voeding. Er zijn verschillende hulpmogelijkheden voor studenten met een eetstoornis, professionals als je huisarts, psycholoog of psychiater en diëtist staan voor je klaar. De behandelingen komen wisselend vanuit je basis- of aanvullende zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking.

Student met eetstoornis

Student met faalangst

Niemand vind het leuk om slechte resultaten te halen. Je angst om te falen kan echter zo groot zijn dat je bijvoorbeeld depressief wordt, lichamelijke klachten krijgt of erg slecht presteert. Met professionele hulp kun je goed geholpen worden. Consulten bij de huisarts en therapie bij de psycholoog worden door de zorgverzekering vergoed.

Student met faalangst

Student met handicap of beperking

Wanneer je een handicap of mobiele beperking hebt en gaat studeren kan je tegen problemen aanlopen waar andere studenten geen last van hebben. Dit kan leiden tot studievertraging of wellicht heb je extra hulp nodig om de colleges te kunnen volgen. Er zijn verschillende subsidies en regelingen die jou hierin kunnen ondersteunen, zoals uitstel van de diplomatermijn of een subsidie vanuit de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG).

Studeren met een handicap of beperking.

Vergoeding hulpmiddelen bij studie

Er bestaan diverse hulpmiddelen en aangepaste voorzieningen voor studenten met een studie- of functiebeperking. Deze hulpmiddelen komen, afhankelijk van je studiebeperking, via overheidsinstanties als het UWV of het WMO loket bij je plaatselijke gemeente voor vergoeding in aanmerking. Andere hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij stottertherapie of de behandeling van dyslexie, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen via je zorgverzekering.

Vergoeding hulpmiddelen bij de studie

Student met RSI

RSI, waarvan vooral muisarm bekend in de oren klinkt, is een breed begrip voor verschillende gewrichts- en spierklachten. De term RSI staat voor Repetitive Strain injury. Klachten ontstaan meestal door een verkeerde houding en te weinig momenten van rust en afwisseling tijdens werkzaamheden. Er zijn verschillende behandelmethoden, waaronder fysiotherapie, medicatie of medical taping, afhankelijk van je specifieke klachten.

Student met slechthorendheid

Slechthorendheid kan aangeboren zijn of op latere leeftijd ontstaan. Wanneer je studeert met een gehoorbeperking kan je hier in bepaalde situaties last van hebben. Bespreek dit daarom met je studieadviseur of decaan. Sommige mensen hebben baat bij hulpmiddelen, zoals een hoortoestel of solo-apparatuur. Veel van deze hulpmiddelen worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Student met slechthorendheid.

Student met slechtziendheid

Slechtziendheid kent vele vormen en is voor iedereen anders. Wanneer je slechtziend bent heeft dit vaak gevolgen voor je studie. Er zijn hulpmiddelen om je tijdens je studie te helpen, zoals aangepaste studieboeken en optische hulpmiddelen. In bepaalde gevallen krijg je hiervoor een vergoeding van de zorgverzekeraar.

Student met slechtziendheid.

Student en stotteren

Je bent student en je stottert. Dat hoeft niet meteen een probleem te zijn, maar in een aantal gevallen levert het stotteren studieproblemen op. Indien het stotteren je studieprestaties gaat beïnvloeden, je durft bijvoorbeeld geen vragen meer te stellen aan je docent, je participeert minder in de klas of je ontwijkt presentaties, dan kan je een studieachterstand oplopen. In deze gevallen kan je gelukkig hulp krijgen om het stotteren zoveel mogelijk tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld via stottertherapie. Op die manier kan je voorkomen dat het stotteren je studie negatief beïnvloed. Via je zorgverzekering kan je de kosten van veel vormen van hulpverlening vergoed krijgen.

Student en stotteren.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als gevolg van een handicap, stoornis, (psychische) aandoening of chronische ziekte heb je zorg nodig. Via het Persoonsgebonden budget (pgb) kan je deze zorg zelf inkopen. Waar kan je het pgb aanvragen en geldt er voor bepaalde zorg een eigen bijdrage?

Meer informatie vind je op onze pagina over het persoonsgebonden budget (PGB).

Expertise

Gezicht linda van Reenen - ZorgexpertWij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten. Linda van Reenen heeft de informatie op deze pagina gecontroleerd. Zij is specialist op het gebied van studenten verzekeringen.

Medisch advies

De informatie op onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo uitgebreid mogelijk te informeren over verzekeringen. Wij zijn geen zorgverlener en mogen geen medisch advies geven. Heb je specifieke medische vragen? Leg deze dan voor aan een arts of een zorgverlener.

Keurmerk

We zijn gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897