Vergoeding psychotherapie

Integratieve psychotherapie is de overkoepelende term voor verschillende psychotherapie behandelingen, bijvoorbeeld gedragstherapie of psychodynamische therapie. Deze therapieën zijn erop gericht psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen te behandelen. Studenten die kampen met een depressie, verslavingsproblematiek of (angst)stoornissen kunnen vanuit de basis-GGZ voor vele vormen van psychotherapie kiezen.

Er bestaan echter ook complementaire psychotherapie vormen die niet voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de basisverzekering. Voor deze therapievormen kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten die vergoeding biedt voor complementaire geneeswijzen. Meer informatie over keuzemogelijkheden en vergoedingen lees je terug in dit artikel.

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk verschillende zorgverzekeringen en bekijk welke eventuele aanvullende verzekeringen er mogelijk zijn voor psychotherapie.

Vergelijk zorgverzekeringen

Eerste aanspreekpunt psychische klachten

Bij welke professional kan je het beste eerst aankloppen op het moment dat je kampt met psychische problemen? Je huisarts is het eerst aanspreekpunt, zal je van advies kunnen dienen met betrekking tot de behandeling van je klachten en je eventueel door kunnen verwijzen naar een specialist indien hij/zij dat nodig vindt. Doorverwijzing vindt plaats naar een basis- of gespecialiseerde GGZ-zorgverlener. In hoeverre komen deze behandelingen voor vergoeding in aanmerking vanuit de basiszorgverzekering?

Psychosociale therapie als complementaire geneeswijze

Integratieve psychosociale therapie, waaronder bijvoorbeeld hypnotherapie valt, gaat uit van een andere basisfilosofie: een holistische benadering. Lichaam en geest worden als een onlosmakelijke, vervlochten eenheid met elkaar beschouwd. Om als persoon goed te kunnen functioneren, benadrukt deze therapievormen het belang van een evenwichtige balans tussen lichaam en geest. Heftige levenservaringen of stressvolle situaties kunnen deze balans verstoren. Om weer lekker in je vel te kunnen zitten, helpt psychotherapie bij de verwerking van deze ervaringen en gebeurtenissen.

Hypnotherapie

De rationale achter hypnotherapie is dat menselijk gedrag en gevoel wordt bepaald door onbewuste mechanismen. De toestand van hypnose (trance) maakt dat je meer in contact kunt komen met dit onbewuste en bovendien meer los kunt komen van je oude patronen en meer ontvankelijk bent voor nieuwe mogelijkheden en opties (suggesties). Hierdoor is verandering van binnenuit en heling mogelijk.

Je hebt de keuze uit verschillende behandeloefeningen en –technieken. Bij het eerste gesprek zullen dan ook jouw klachten, toekomstwensen en –verwachtingen in kaart worden gebracht. In samenspraak met je therapeut en afhankelijk van je klachten zal een behandelplan worden gemaakt. Voorop staat hierbij het balansherstel tussen je lichaam en geest zodat je weer lekker in je vel gaat zitten.

De meeste complementaire psychosociale zorgverleners zijn overigens niet BIG-geregistreerd: een kwaliteitskeurmerk voor deze zorgverleners is het European Certificate of Psychotherapy (ECP) hoewel dit certificaat niet de status heeft gekregen vergelijkbaar met het BIG-register.

Door de meeste verzekeraars wordt registratie en certificering door het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) gevergd om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Vanaf het jaar 2017 wordt bovendien de extra eis gesteld dat het examen PSBK (Psychosociale Basiskennis) door de zorgverlener met succes is afgelegd. ECP geregistreerde zorgverleners kunnen echter vrijstelling krijgen van het PSBK-examen.

Vergoeding psychotherapie vanuit je zorgverzekering

Het basispakket vergoedt de behandelkosten van basis- en gespecialiseerde GGZ zorg volledig. Niet alle behandelvormen vallen echter onder de vergoeding van basis GGZ. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bepaalde vorm van psychotherapie als complementaire geneeswijze wordt beschouwd. Je kan voor de vergoeding van deze therapievorm een aanvullende zorgverzekering afsluiten met dekking voor alternatieve geneeswijzen.

Dekking psychotherapie aanvullende zorgverzekering

In hoeverre complementaire psychosociale therapie voor vergoeding in aanmerking komt vanuit je aanvullende zorgverzekering, is ten eerste afhankelijk van het gekozen aanvullend pakket of aanvullende module bij de betreffende verzekeraar. Er gelden grofweg twee voorwaarden:

  • Je hebt een aanvullende verzekering met dekking voor alternatieve geneeswijzen en
  • De zorgverlener is aangesloten bij één van de beroepsverenigingen erkend door je zorgverzekeraar

Het kan in aanvulling op deze voorwaarden zo zijn dat bepaalde verzekeraars ook een verwijsbrief van je huisarts als vereiste stellen of alleen vergoeden als er directe afspraken zijn gemaakt met de zorgverlener. Onder de noemer ‘psychosociale therapie’ valt overigens ook integrale therapie (via de VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde).

Psychotherapie als alternatieve geneeswijze

De aanvullende verzekeringen bieden in de regel een bepaald maximum vergoedingsbedrag en vergoedingspercentage voor alternatieve geneeswijzen.

Voorbeeld

Verzekeraar X vergoedt complementaire geneeswijzen voor 80% tot maximaal €500,- per jaar.

Om in te schatten hoeveel behandelingen je min of meer nodig zal hebben, kan je overleg plegen met je therapeut. Afhankelijk van de verwachte zorgbehoefte, kan je kiezen voor een meer of minder uitgebreide vergoeding van complementaire geneeswijzen. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden om te ontdekken tot welk maximumbedrag en vergoedingspercentage complementaire geneeswijzen bij jouw verzekeraar worden vergoed. Bij twijfel of psychosociale therapie wordt vergoed via je aanvullende zorgverzekering, neem contact op met je zorgverzekeraar.

Welke beroepsverenigingen worden door welke verzekeraars erkend?

In onderstaand overzicht worden beroepsverenigingen beschreven en de zorgverzekeraars die deze verenigingen erkennen.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Deze stichting zorgt voor de certificatie en registratie van professionals in de alternatieve- of complementaire zorgsector. Aanvullende eis vanaf 2017 is dat de zorgverlener in kwestie het examen PSBK (Psychosociale Basiskennis) met succes heeft afgelegd.

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Deze beroepsvereniging wordt door onder meer de volgende zorgverzekeraars erkend: Anderzorg, Bewuzt, Just, De Friesland, Menzis, OHRA, PNOzorg en ZEKUR.

De beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA)

Deze beroepsvereniging wordt door onder meer de volgende zorgverzekeraars erkend: Anderzorg, CZ, De Friesland, FBTO, Menzis, OHRA, PNOzorg, Salland en Zorg en Zekerheid.

De Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden (LVPW)

Deze beroepsvereniging wordt door onder meer de volgende zorgverzekeraars erkend: Anderzorg, CZ, De Friesland, Menzis, OHRA, PNOzorg, Univé en Zilveren Kruis.

Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)

Deze beroepsvereniging wordt door onder meer de volgende zorgverzekeraars erkend: Anderzorg, CZ, De Friesland, FBTO, Menzis, OHRA, PNOzorg, Univé, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897