Zorgverzekering problemen

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een conflict krijgt met je zorgverzekeraar of dat je niet op tijd je verzekeringspremie kan betalen. In alle gevallen zijn er regels en oplossingen voor je problemen. Op deze pagina vind je meer informatie over de meest voorkomende problemen rondom studenten zorgverzekeringen.

Premieachterstand

Wanneer je niet op tijd je zorgverzekeringspremie betaalt krijg je te maken met de wanbetalersregeling. Deze is ingesteld om het aantal wanbetalers in Nederland te verminderen. Deze is in 5 stappen opgebouwd.

Stap 1: Je krijgt een aanbod voor een betalingsregeling wanneer je twee maandpremies achterloopt.

Stap 2: Ga je niet akkoord hiermee of voldoe je niet aan de betalingsregeling, dan krijg je een waarschuwingsbrief van je zorgverzekeraar. Bij ontvangst van deze brief heb je inmiddels een betalingsachterstand van 4 maanden.

Stap 3: Als je na 6 maanden nog steeds niet betaalt hebt, dan meldt jouw zorgverzekeraar je aan bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Stap 4: De premie die je moet betalen bij het CAK heet ook wel “bestuursrechtelijke premie” en is vele malen hoger dan de oorspronkelijke premie bij je zorgverzekeraar.

Stap 5: Het CAK heeft de bevoegdheid om deze bestuursrechtelijke premie in te houden op elke vorm van inkomen die jij per maand hebt. Dit kan dus loon of uitkering zijn. Als je geen maandelijks inkomen hebt of deze is niet voldoende, dan krijg je een acceptgiro thuisgestuurd van het Centraal Jusitieel Incasso Bureau (CJIB). De premie mag niet ingehouden worden op:

 • Een kortlopende uitkering, zoals een Werkeloosheidsuitkering (WW) en Ziektewetuitkering (ZW)
 • Uitzendwerk
 • Inkomen dat lager is dan de bestuursrechtelijke premie.

De wanbetalingsregeling eindigt op het moment dat je zorgverzekeraar jou afmeldt bij het CAK, maar hiervoor moet je wel zelf actie ondernemen. Wanneer je afgemeld bent, hoef je geen bestuursrechtelijke premie meer af te staan. Dit bekent niet dat je gelijk schuldenvrij bent. Als je schuldhulpverlening hebt aangevraagd dan bemiddelen zij verder tussen jou en je zorgverzekeraar. Je komt bij de schuldhulpverlening terecht als je constante geldproblemen hebt en deze zelf niet meer kunt oplossen. Wil je meer weten over de afmeldprocedure? Neem dan contact op met de Zorgverzekeringslijn.

Om de verzekeraar te beschermen geldt er een opzegverbod op het moment dat jou verzekeraar jou de eerste aanmaning heeft toegezonden. Mocht de zorgverzekeraar ermee instemmen dat je overstapt dan geldt deze regeling niet. Op het moment dat jij voor meerdere personen de premiekosten betaalt kun je de verzekering wel opzeggen. Dit gebeurt alleen als de andere personen zelf een verzekering afsluiten. Dit kan bij dezelfde verzekeraar of bij een andere.

Onverzekerd zijn

Het is illegaal om geen zorgverzekering te hebben, je bent dan niet verzekerd voor je zorgkosten. Daarnaast riskeer je een boete van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) als je na hun waarschuwing niet binnen 3 maanden een zorgverzekering hebt afgesloten. Heb je binnen 3 maanden na de boete nog steeds geen zorgverzekering? Dan krijg je nog een tweede boete. Deze boetes kunnen oplopen tot ongeveer €350,- per boete. Heb je binnen 3 maanden na de tweede boete geen zorgverzekering afgesloten? Dan sluit het CAK er een voor jou af. De zorgpremie wordt vervolgens 12 maanden van je inkomsten ingehouden. Als je geen vast inkomen hebt, zul je een acceptgiro ontvangen. Daarnaast ben je nog verplicht de twee voorgaande boetes te betalen. Zorg er daarom voor dat je altijd een zorgverzekering hebt.

In de zorgverzekeringswet is vastgelegd dat de ziekenhuiskosten verdeeld worden onder iedereen die woonachtig is, of werkt in Nederland. Mede door deze wet blijft de zorg voor iedereen betaalbaar. Mocht het zo zijn dat je geen basisverzekering kunt betalen, dan kan je zorgverzekeraar je hierbij helpen. Deze kan op basis van jouw inkomen een betalingsregeling aan bieden. Bij een laag inkomen kun je een zorgtoeslag aanvragen, dit doe je online bij de belastingdienst. Je kan snel en makkelijk hier je zorgtoeslag berekenen berekenen.

Er zijn enkele groepen die niet verplicht zijn een basiszorgverzekering af te sluiten:

 • Expats uit het buitenland
 • Mensen die in het buitenland werkzaamheden verrichten, maar in Nederland verblijven
 • Mensen die buiten Nederland geld ontvangen in de vorm van een uitkering of pensioen
 • Studenten uit het buitenland die tijdelijk in Nederland wonen om te studeren
 • Mensen die in Nederland asiel zoeken
 • Gemoedsbezwaren (mensen die zich vanwege hun geloofsovertuiging niet willen verzekeren)
 • Militairen die actief in dienst zijn

Klachten over zorgverzekeraar

Heb je problemen met je zorgverzekeraar? Probeer er altijd eerst met de verzekeraar zelf uit te komen. Dit doe je door een brief te sturen naar de directie. In de brief omschrijf je de klacht en vraag je de zorg verzekeraar de genomen beslissing te overdenken. Er zijn enkele zaken waar je rekening mee moet houden als je een bezwaarbrief stuurt:

 • Na de beslissing heb je 6 weken om de brief te verzenden. Na 6 weken maak je geen kans meer op een heroverweging.
 • Noteer je naam, adres en datum in de brief
 • Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarover je het niet eens bent en beargumenteer dit zorgvuldig
 • Zorg dat je een kopie bijvoegt van de brief waarin de beslissing van de zorgverzekeraar staat

Wanneer het niet op bovenstaande manier lukt, zijn er een aantal instanties waar je terecht kan met je klacht, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Afhankelijk van je klacht zal er een procedure of bemiddeling gestart worden.

Klacht neerleggen bij de Ombudsman

Je kunt je klacht per brief voorleggen aan de Ombudsman. Deze brief is in principe hetzelfde als de brief die je naar de zorgverzekeraar hebt gestuurd. Je beschrijft hierin je klacht en waarom je het niet eens bent met de genomen beslissing van je zorgverzekeraar. De Ombudsman gaat dan bemiddelen tussen jou en jouw zorgverzekeraar. De kans dat de bemiddeling slaagt is ongeveer 50%. Het gebruik van de diensten van de Ombudsman is gratis.

Klacht neerleggen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mocht de bemiddeling van de Ombudsman mislukken, dan kun je nog proberen de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Een commissie buigt zich dan over de zaak en doet een onafhankelijk onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek doet de commissie een dwingende uitspraak. De zorgverzekeraar moet deze afspraak dus opvolgen. De kosten van het indienen van dit onderzoek bedraagt 37 euro. Deze krijg je terug als je na het onderzoek in het gelijk wordt gesteld.

De Nederlandse Zorgautoriteit

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit kun je terecht met verschillende vragen en klachten. Ze geven alleen informatie waarmee je zelf naar de zorgverzekeraar of Ombudsman kunt stappen. Ze zijn geen bemiddelaars. Deze kunnen gaan over de volgende zaken:

 • De plicht van zorgverzekeraars om je te accepteren
 • Vragen en-/of klachten over de tarieven van zorgverleners
 • Als je vindt dat jouw zorgverzekeraar je onvoldoende geïnformeerd over bepaalde zaken.

Klachten over de zorgverlener

Niet alleen de zorgverzekeraar is een instelling waarmee je problemen kan krijgen, ook met een zorgverlener kan je in een conflict terechtkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om met je zorgverlener tot een oplossing te komen.

Gesprek aangaan of brief schrijven

Een eenvoudige manier is om het gesprek aan te gaan met de arts of contactpersoon binnen het ziekenhuis zelf. Is een gesprek geen optie of zie er er enorm tegenop, dan kan je de huisarts of contactpersoon een brief schrijven

Ondersteuning van een onafhankelijk bemiddelaar

Het kan zijn dat je ondersteuning van een onafhankelijk bemiddelaar wilt. Een bemiddelaar helpt je met het zoeken naar een oplossing, zonder partij te kiezen. Dit kan een patiëntenvertrouwensperoon uit het ziekenhuis zijn, of een hulpverlener van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Zowel huisartsen als ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht een klachtencommissie in het leven te roepen of zich aan te sluiten bij bestaande klachtencommissies. Ook zijn er regionale klachtencommissies die opkomen voor de belangen van de eisende partij. Een klacht indienen is kosteloos. Er zijn een aantal keerzijdes van de klachtencommissie:

 • Het oordeel is niet juridisch bindend
 • De huisarts hoeft de aanbevelingen niet op te volgen
 • De commissie kan geen schadevergoeding toekennen

Medisch tuchtcollege

Bij het medisch tuchtcollege kun je gratis terecht met je klacht over de kwaliteit van zorgverlening van je huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis. Het college kan je geen schadevergoeding toekennen. Het tuchtcollege kan wel bepaalde straffen opleggen, zoals het geven van een waarschuwing, schorsing of boete. De klachten zijn wel juridisch bindend. Als je het niet eens bent met de uitspraak kun je in hoger beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Civiele rechter

Een civiele rechter kan beoordelen of de arts of het ziekenhuis aansprakelijk kan worden gesteld voor de door jou geleden schade. Het is belangrijk na te gaan of het voeren van de procedure en de daaraan verbonden kosten wel opwegen tegen de door jou gevorderde schadevergoeding. Bij een vordering hoger dan 25.000 euro ben je verplicht een advocaat te nemen. Verder moet je zelf de overige proceskosten betalen, zoals het griffierrecht.

Kantonrechter

Als de schadevordering minder dan 25.000 euro is, dan kan je terecht bij de kantonrechter. Je bent niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar dit mag wel. In principe betaal je de kosten voor de rechtzaak zelf. De partij die ongelijk krijgt, kan worden veroordeelt in de proceskosten. Dit bekijkt de rechter per geval, als je verliest betekent het dus niet automatisch dat je moet betalen. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met je draagkracht.

Aangifte doen bij de politie

Als je van mening bent dat je behandelend arts strafbaar heeft gehandeld, dien je hiervan aangifte te doen bij de politie. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of de arts wordt vervolgd. In het strafrecht kan je al bij aangifte of later bij de rechter aangeven dat je aanspraak wil maken op een schadevergoeding. Alleen als de arts wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, kan de schadevergoeding worden toegekend.

Zorgverzekeringswet

Alle officiële zaken rondom zorgverzekeringen zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet bevat onder andere de regels omtrent de dekking van het basispakket, de verzekeringsplicht van burgers en de acceptatieplicht van verzekeraar. Bijna ieder jaar worden en verschillende wijzigingen doorgevoerd in de Zvw. Dit is om de stijgende kosten in de zorg te verlagen. De zaken die uit het basispakket verdwijnen, worden in veel gevallen door de verzekeraar in de dekking van een aanvullende verzekering opgenomen. Elk jaar heb je de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. Tegenwoordig kan je eenvoudig overstappen via je nieuwe zorgverzekeraar en biedt deze de service je oude zorgverzekering op te zeggen. Kijk voor meer informatie op onze pagina overstappen van zorgverzekering. De nieuwe zorgverzekeraar is gemachtigd om te controleren of je een premieachterstand hebt. Mocht dit zo zijn dan kun je niet overstappen van zorgverzekeraar. Als je bij een zorgverzekeraar een zorgpolis aanvraagt, heeft de verzekeraar je adresgegevens nodig. Deze worden automatisch opgeslagen in de database van de zorgverzekeraar en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Jouw gegevens zijn dus goed afgeschermd.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer je er echt niet uitkomt met de verzekeraar of een zorgverlener kan je een procedure bij de rechtbank starten. In dat geval is het handig om een rechtsbijstandverzekering te hebben. De verzekeraar vergoedt dan de kosten voor juridische hulp tijdens een geschil of heeft advocaten in dienst die jou bijstaan.

Premie dubbel afgeschreven

Net overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar? Dan kan het voorkomen dat zowel je oude als je nieuwe zorgverzekeraar de premie voor de maand januari van het nieuwe jaar afschrijven. In de meeste gevallen betekent dit dat je oude zorgverzekeraar door de hoge werkdruk in het overstapseizoen de opzegging nog moet verwerken. Wat nu?

Je hoeft gelukkig niets zelf te doen, zodra je opzegging wel goed is verwerkt krijg je het geld automatisch teruggestort. Je kan er voor kiezen een brief te schrijven of te bellen naar je verzekeraar om sneller je geld proberen terug te krijgen. Kan je echt niet wachten tot je oude verzekeraar het bedrag heeft teruggestort? In dat geval kan je de teveel betaalde premie via internetbankieren storneren. Je bank draait de betaling dan terug, let alvorens je storneert wel op of de verzekeraar niet reeds de teveel betaalde premie heeft teruggestort! Bij een dubbele afschrijving hoef je je niet druk te maken om een dubbele verzekering. Het is onmogelijk bij twee zorgverzekeraars tegelijkertijd verzekerd te zijn.
Let er bovendien goed op of je wel daadwerkelijk bent aangemeld en geaccepteerd bij je nieuwe zorgverzekeraar. Anders loop je de kans om tijdelijk onverzekerd te raken en zoals hierboven besproken is dat illegaal.

Expertise

Gezicht linda van Reenen - ZorgexpertWij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten. Linda van Reenen heeft de informatie op deze pagina gecontroleerd. Zij is specialist op het gebied van studenten verzekeringen.

Medisch advies

De informatie op onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo uitgebreid mogelijk te informeren over verzekeringen. Wij zijn geen zorgverlener en mogen geen medisch advies geven. Heb je specifieke medische vragen? Leg deze dan voor aan een arts of een zorgverlener.

Keurmerk

We zijn gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897